Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Informacja o rekrutacji dzieci
do Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka
w Lesku na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Lesku
informuje, że w dniach od 1 marca 2024r. do 29 marca 2024r.
odbędzie się nabór dzieci w wieku od 3 do 6 lat
do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Informacje ogólne: 

 1. Rekrutacja dotyczy dzieci, które nie uczęszczały wcześniej do przedszkola.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z potrzebnymi załącznikami można wybierać w gabinecie dyrektora przedszkola lub pobrać ze strony internetowej przedszkola od dnia 1 marca 2024r.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami należy wypełnić bardzo dokładniei czytelnie.
 4. Do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola należy dołączyć następujące załączniki:
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
   na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024r. poz. 44);
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024r. poz. 44) jednego lub obojga rodziców /prawnych opiekunów/;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024r. poz. 44);
  • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
   z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023r. poz. 1426 ze zm.);
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  • oświadczenie o obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez kandydata do przedszkola;
  • oświadczenie o prawie kandydata do korzystania z wychowania przedszkolnego i zamieszkaniu w obwodzie szkoły podstawowej;
  • oświadczenie o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej /pobieraniu nauki/ studiowaniu w systemie stacjonarnym przez obojga rodziców/rodzica samotnie wychowującego kandydata do przedszkola / prawnych opiekunów/;
  • oświadczenie o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej /pobieraniu nauki/ studiowaniu w systemie stacjonarnym przez jednego z rodziców kandydata do przedszkola /prawnego opiekuna/;
  • oświadczenie rodzica /prawnego opiekuna/ o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola;

Dokumenty te składane są w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica /prawnego opiekuna/.

Dokumenty należy składać w gabinecie dyrektora w terminie od dnia 1 marca do 29 marca 2024r.

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i załączniki

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są  również w gabinecie dyrektora.
W przypadku nieobecności dyrektora, wszystkie informacje i dokumenty udostępniają nauczycielki prowadzące grupy 6 – latków na parterze: Agnieszka Jarecka i Wioleta Kempska.