Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 w naszym przedszkolu realizowane są następujące projekty  oraz programy edukacyjne:

 1. Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Data rozpoczęcia projektu: 10.09.2020 r.,

Data zakończenia Projektu: 31.05.2021 r.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 •  zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 •  przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 •  propagowanie praw dziecka;
 •  kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 •  rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 •  promocja przedszkola;
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami
 • kształcenie na odległość

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

   

2. Ekokulturalne przedszkole 

Projekt realizowany jest od 1.10.2020r. do 30.05.2021 r.
„Ekokulturalne Przedszkole” to projekt działań podjętych w celu zwiększenia świadomości
ekologicznej wśród dzieci przedszkola oraz mieszkańców lokalnego środowiska. Ekologia to
pojęcie znacznie szersze niż ochrona środowiska przyrodniczego. Jest to nauka badająca budowę,
funkcjonowanie i zmienność organizmów w ich środowiskach oraz wzajemne zależności
pomiędzy nimi. Właściwe zrozumienie tych zagadnień jest uzależnione od poziomu wiedzy
naszego społeczeństwa. Wiedzę tę nabywa człowiek sukcesywnie wraz ze swoim rozwojem
dzięki naturalnej dociekliwości, obserwacji i przekazom otoczenia, a następnie dodatkowo
poprzez świadome i ukierunkowane rozwijanie własnych zainteresowań. Wpływ człowieka na
środowisko przyrodnicze związany jest z rozwojem rolnictwa, urbanizacją, uprzemysłowieniem
i nadmierną eksploatacją wszelkich zasobów naturalnych.
Cele projektu:
• poszerzanie świadomości ekologicznej,
• kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego,
• rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska,
• rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych,
• zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste,
• kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta,
• nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

3. Kubusiowi przyjaciele natury

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacji ekologicznej, który wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody. Organizatorem Programu jest firma Tymbark i marka Kubuś.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie projektów ekologicznych, np. organizowanie przyrodniczych wycieczek, kącików przyrody, konkursów plastycznych i wielu innych ekologicznych działań.

     Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku do przyrody i ekologicznych zachowań.

 

4. Wyzwania Teodora

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora” czyli o tym, jak pewien bocian o imieniu Teodor chciał zostać profesorem nauk przedszkolnych.

Teodor to bocian, przyjaciel dzieci, a zwłaszcza przedszkolaków. Ten wyjątkowy bocian wie, jak ważne jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, ale równocześnie pamięta zawsze o tym, aby zwracać uwagę na potrzeby i uczucia innych. Dlatego postanowił zostać profesorem nauk przedszkolnych i przekazywać najmłodszym wiedzę oraz pomagać zdobywać nowe umiejętności, a jednocześnie mobilizując ich do jak najbardziej kreatywnych działań.

Cele ogólne:

Celem niniejszego projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

Cele szczegółowe:

 • Dbanie o wszechstronny i indywidualny rozwój dzieci
 • Zdobywanie różnych umiejętności (w zależności od wyboru sposobu realizacji danego zadania np.: przygotowywanie zdrowej przekąski, sadzenie rośliny, wykonanie pracy plastycznej, zaprezentowanie tańca itd.)
 • Rozwijanie umiejętności współpracy
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji
 • Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
 • Rozwijanie samodzielności
 • Kształtowanie empatii wobec innych osób
 • Kształtowanie postawy proekologicznej
 • Upowszechnianie zdrowego trybu życia
 • Kształtowanie postawy prospołecznej

 

5. Skąd się biorą produkty ekologiczne?

Organizatorem programu jest  Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

Cel programu:

Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Grupa odbiorców:

 • dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat,
 • nauczyciele przedszkolni,
 • rodzice i opiekunowie dzieci.

 

 

 

6. Czyste powietrze wokół nas

Założenia programu:

 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.