Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Lesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkolelesko.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Lesku
38 – 600 Lesko, ul. Z. Kaczkowskiego 26
Tel: 13 469 83 70
e-mail: pslesko@onet.pl

Data publikacji strony internetowej:  2015-01-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu.

Powody wyłączenia: 

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono przez Dyrektora Przedszkola Barbarę Zgłębicką.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Zgłębicka., adres poczty elektronicznej: pslesko@onet.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 13 469 83 70.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się z przodu budynku. Od strony zaplecza kuchennego znajduje się wyjście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Wejście do przedszkola jest się także z tyłu budynku, które także jest wyjściem ewakuacyjnym i tam znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz osoba pełniąca obowiązki w razie nieobecności dyrektora przedszkola.
 • Budynek jest trzypoziomowy, nie posiada wind, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada szatnie dla dzieci, holl oraz schody prowadzące na poszczególne kondygnacje budynku oraz do piwnicy.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacja mobilna

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.